NMC Logo
NMC

आरक्षण सोडत जाहिर सूचना

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिलांकरीता आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढणे बाबत.

Last Updated
26-07-2022 11:15:03 Tuesday