NMC Logo
NMC

General Administration

  • सर्व साधारण कामाचे स्वरुप
  • नागरिकांसाठी उपयुक्त माहीती
  • सेवा जेष्ठता यादी प्रारुप
  • सेवा जेष्ठता यादी अंतिम
  • कर्मचारी पदोन्नती समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्ती
  • सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल
  • केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005
  • नियुक्ती अधिकारी / आस्थापना अधिकारी यांनी त्यांच्या सूचना फलकावर आरक्षणाच्या पदाच्या आढाव्या संदर्भात लावावयाचे विवरणपत्र
  • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५१ (२) मधील तरतुदीनुसार मा.स्थायी समिती ठराव

सर्व साधारण कामाचे स्वरुप

सामान्य प्रशासन ( कर्मचारी/अधिकारी यांचे सेवाविषयक बाबी, नोकरभरती इ.)

नागरिकांसाठी उपयुक्त माहीती

नोकरभरती होणार असल्यास संकेतस्थळावर जाहीरात प्रसिध्दीस देणे.

सेवा जेष्ठता यादी प्रारुप

१. नाईक दप्तरी व शिपाई संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
२. प्रशासन (Admin) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
३. अभियांत्रिकी (Engineer) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
४. बिगारी व इतर (Bigari) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
५. लेखा/ लेखापरिक्षण,अग्निशामक,सुरक्षा,उद्यान (A/C/Aud) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
६. कामाठी (Kamathi) संवर्गाची दि..१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
७. वैद्यकिय/आरोग्य(Medical/Health) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि

सेवा जेष्ठता यादी अंतिम

  परिपत्रक
१. नाईक दप्तरी व शिपाई संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
२. प्रशासन (Admin) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
३. अभियांत्रिकी (Engineer) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
४. बिगारी व इतर (Bigari) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
५. लेखा/ लेखापरिक्षण,अग्निशामक,सुरक्षा,उद्यान (A/C/Aud) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
६. कामाठी (Kamathi) संवर्गाची दि..१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
७. वैद्यकिय/आरोग्य(Medical/Health) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि

सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल

सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल

केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005

...
Last Updated
06-03-2024 12:41:51 Wednesday